Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap INVICTUS ICT B.V., hierna te noemen “INVICTUS”, gevestigd en kantoorhoudende te Noordwijk.

Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van INVICTUS en op alle overeenkomsten tussen INVICTUS en Opdrachtgever waarbij goederen en/of diensten worden geleverd, zowel in het kader van die overeenkomst(en) als daarbuiten.

1.2. De Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing, de overige voorwaarden die INVICTUS hanteert voor bepaalde specifiek genoemde leveringen, hebben alleen betrekking op de aangegeven soort transacties en kunnen voor die transactie regelingen bevatten die afwijken van, en voorgaan op, een overeenkomstige regeling uit de Algemene Voorwaarden.

1.3. Wanneer deze Algemene Voorwaarden (rechts-)bescherming bieden aan INVICTUS, kunnen ook haar leidinggevenden, en/of de bedrijfsleiding, een beroep op deze bescherming doen.

1.4. Ongeldigheid (nietigheid of vernietiging) van een individuele bepaling heeft geen gevolgen voor de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden. Partijen zullen dan in overleg een vervangende regeling treffen, die de strekking van de vervallen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

1.5. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden, is alleen mogelijk als dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Als deze Algemene Voorwaarden deel van een op schrift gestelde Overeenkomst uitmaken, zal bij strijd tussen een bepaling uit die Overeenkomst met het gestelde in deze voorwaarden de bepaling uit de Overeenkomst gelden.

1.6. Eventuele inkoop- of vergelijkbare (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

Verplichtingen van Opdrachtgever

1.7. Voor de gehele of gedeeltelijke overdracht aan derden van rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, dient Opdrachtgever vooraf aan INVICTUS om schriftelijke toestemming te vragen. Overdracht van een recht op betaling van een geldsom is aan beide partijen toegestaan.

1.8. Opdrachtgever dient nauwgezet de voor het aangaan en/of uitvoeren van een Overeenkomst noodzakelijke informatie op eigen initiatief volledig en tijdig aan INVICTUS te verstrekken.

1.9. Opdrachtgever zal alle voor een goede uitvoering van een Overeenkomst nodige medewerking verlenen, niet alleen op verzoek, maar ook op eigen initiatief.

1.10. Indien van toepassing en benodigd voor de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de overeengekomen dienstverlening, dient Opdrachtgever (werk- of installatie-)ruimte, elektriciteitsvoorziening, (hulp-)apparatuur, materialen en voorzieningen voor telefoon- en netwerkverbindingen, steeds tijdig, kosteloos en naar behoren aan INVICTUS medewerkers ter beschikking te stellen.

1.11. Als INVICTUS voor de levering van goederen of diensten toegang moet hebben tot een locatie van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever die toegang verlenen gedurende de normale werkdagen en -uren van INVICTUS.

1.12. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een juist gebruik en/of toepassing van alle goederen, waaronder begrepen gegevens en/of informatie, van INVICTUS die Opdrachtgever in het kader van een met INVICTUS gesloten Overeenkomst onder zich heeft en Opdrachtgever dient tevens te zorgen voor het beveiligen ervan. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de aanwezigheid van die goederen.

Vertrouwelijkheid, geheimhouding en beveiliging

1.13. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle, al dan niet als zodanig uitdrukkelijk aangemerkte, vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van de andere partij hebben verkregen of zullen verkrijgen, of die in het ter beschikking gestelde of geleverde is begrepen, en zij zullen de daarvoor redelijkerwijs nodige voorzorgsmaatregelen treffen, ondermeer door hun personeel en door hen ingeschakelde derden tot geheimhouding te verplichten.

1.14. In het belang van Opdrachtgever heeft INVICTUS beveiligingsmaatregelen genomen die zijn neergelegd in protocollen, procedures en een standaard geheimhoudingsverklaring. INVICTUS verplicht zich om deze maatregelen te handhaven en Opdrachtgever is verplicht om daaraan medewerking te verlenen en zich te houden aan de daaruit voortvloeiende voorschriften.

1.15. Partijen zullen nooit actief proberen om elkaars personeel over te nemen en alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van die partij die betrokken zijn of recentelijk (minder dan een jaar geleden) betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

1.16. Partijen zullen zich onthouden van handelingen die schadelijk kunnen zijn voor de goede naam van de andere partij.

Offerte, termijnen, factuur, betaling en incassokosten

1.17. Opdrachtgever dient met grote zorgvuldigheid aan INVICTUS alle informatie, eisen en/of specificaties te verstrekken, zowel gevraagd als ongevraagd, die INVICTUS nodig heeft om aan Opdrachtgever een correcte aanbieding te kunnen doen.

1.18. Alle door INVICTUS gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van veertien dagen.

1.19. INVICTUS is alleen gebonden aan een mondeling en/of telefonisch tot stand gekomen Overeenkomst, danwel een mondelinge wijziging van een Overeenkomst, of een andere mondelinge mededeling, als deze uitdrukkelijk schriftelijk door INVICTUS is bevestigd. Indien de inhoud van een Overeenkomst niet in de vorm van een Overeenkomst wordt vastgelegd, dan wordt deze bepaald door de tekst van de schriftelijke bevestiging, aangevuld met het gestelde in deze algemene voorwaarden.

1.20. Alle toezeggingen (mondeling, in commerciële uitingen, prognoses, begrotingen, op web-sites, of anderszins) die eventueel aan een op schrift gestelde opdrachtbevestiging en/of Overeenkomst vooraf zijn gegaan, vervallen indien ze niet, impliciet of expliciet, in de op schrift gestelde Overeenkomst worden bevestigd.

1.21. Alle door INVICTUS genoemde termijnen voor levering zijn naar beste weten vastgesteld, op basis van de informatie waarover INVICTUS op dat moment beschikte. INVICTUS zal zich er voor inzetten om overschrijding te voorkomen en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van (vermoedelijke) overschrijding van de termijnen. Tenzij INVICTUS na deugdelijke ingebrekestelling in verzuim komt, geeft overschrijding van een (lever-)termijn Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding of tot ontbinding van de Overeenkomst.

1.22. Voor de vaststelling van moment, kwantiteit, en hoedanigheid van de levering c.q. het geleverde zijn de door INVICTUS verstrekte documenten bepalend, tenzij Opdrachtgever afwijking hiervan aantoont.

1.23. Geoffreerde prijzen zijn, in beginsel, vast tot het moment van levering. Die prijzen zijn echter gebaseerd op de op dat moment geldende omstandigheden. Als er aantoonbaar sprake is van onvoorziene aanmerkelijke veranderingen met betrekking tot belastingen die de prijs beïnvloeden, in de kosten van lonen en/of in de energiekosten, of in de verhouding tussen de van toepassing zijnde wisselkoersen, voor de datum van levering of, bij duurovereenkomsten, gedurende de uitvoering van de Overeenkomst, heeft INVICTUS het recht om de overeengekomen prijs zodanig aan te passen dat het ontstane nadeel wordt weggenomen.

1.24. Bij duurovereenkomsten behoudt INVICTUS zich het recht voor om maximaal eens per jaar de prijzen of tarieven automatisch te indexeren volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS.

1.25. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door INVICTUS opgegeven prijzen berekend af kantoor/magazijn van de hoofdvestiging van INVICTUS en exclusief transport-, opslag-, verzekerings-, inklarings-, installatie-, reis- en verblijfkosten en andere bijkomende kosten.

1.26. Alle prijzen en bedragen luiden in euro’s, tenzij een andere valuta uitdrukkelijk door INVICTUS wordt vermeld, en zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen van overheidswege. Bij verschil van mening of voor een bepaalde (vorm van) levering aan Opdrachtgever BTW verschuldigd is, zal hierover een vraag worden voorgelegd aan de accountant van INVICTUS; het antwoord van de accountant geldt tussen partijen als een bindend advies.

1.27. De facturen van INVICTUS zullen door Opdrachtgever worden betaald conform de op de factuur vermelde betalingscondities. Indien geen betalingscondities zijn vermeld op de factuur of in de betreffende Overeenkomst zal Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Betaling door Opdrachtgever zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting, door storting van het verschuldigde bedrag in euro’s op de door INVICTUS aangegeven bankrekening.

1.28. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft INVICTUS zonder enige ingebrekestelling het recht Opdrachtgever voor het gehele bedrag de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd de aan INVICTUS verder toekomende rechten.

1.29. Alle voor INVICTUS uit een relatie met Opdrachtgever voortvloeiende incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

1.30. Bij Overeenkomsten die zijn aangegaan met meerdere (rechts)personen als gezamenlijke Opdrachtgever(s), is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van verschuldigde bedragen.

Eigendomsvoorbehoud, retentie en risico

1.31. Aan Opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van INVICTUS tot zekerheid voor de betaling van alle bedragen die Opdrachtgever uit de betreffende Overeenkomst aan INVICTUS verschuldigd is, totdat Opdrachtgever het aan INVICTUS verschuldigde, inclusief alle door INVICTUS gemaakte kosten en de eventuele verhogingen voor incassorente en -kosten, heeft voldaan. Opdrachtgever zal alle (rechts-)handelingen nalaten die uitoefening van de voorbehouden eigendomsrechten kunnen belemmeren. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, mag Opdrachtgever de goederen alleen doorverkopen, als dat onderdeel is van de normale bedrijfsvoering van Opdrachtgever.

1.32. INVICTUS kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of geproduceerde zaken, auteursrechten en andere vermogensrechten, gegevens en (tussen-)resultaten van dienstverlening onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte aan Opdrachtgever, totdat Opdrachtgever aan INVICTUS verschuldigde bedragen betaald heeft.

1.33. Door INVICTUS geleverde zaken zijn vanaf het moment van aflevering voor risico van Opdrachtgever. Als moment van (af)levering geldt het moment waarop Opdrachtgever of een ten behoeve van Opdrachtgever ingeschakelde derde (bijvoorbeeld een vervoerder) concreet over de betreffende zaken kan beschikken.

Meer/minderwerk

1.34. Indien de inhoud van een opdracht tot dienstverlening tussentijds zodanig wijzigt dat de overeengekomen duur hierdoor wordt beïnvloed, dan zal Opdrachtgever INVICTUS hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, en zal Opdrachtgever alle kosten die hier uit voortkomen voor zijn rekening nemen.

1.35. Als er voor de uitvoering van een opdracht een vast aantal uren is overeengekomen, worden bij overschrijding van het aantal begrote uren, de meer te besteden uren aan Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van de helft van het bij INVICTUS gebruikelijke uurtarief. Indien de opdracht wordt beëindigd voordat het overeengekomen aantal uren is besteedt, moet Opdrachtgever voor de niet bestede uren een vergoeding aan INVICTUS betalen op basis van de helft van het bij INVICTUS gebruikelijke uurtarief.

1.36. Als de overschrijding van een vaste prijs of maximum aantal uren (mede) het gevolg is van tekort schieten van Opdrachtgever of van bij de uitvoering betrokken derden, komen de kosten van het meerwerk volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Intellectueel eigendom

1.38. Opdrachtgever staat ervoor in dat indien de opgedragen werkzaamheden het aanvullen, uitbreiden of wijzigen van bij Opdrachtgever in gebruik zijnde computerprogrammatuur inhoudt, dat Opdrachtgever gerechtigd is de noodzakelijke wijzigingen in de (source van de) programmatuur te laten aanbrengen, hetzij als eigenaar/auteursrechthebbende, hetzij op grond van een bevoegdheid die hij hiertoe van de eigenaar/auteursrechthebbende heeft verkregen. Opdrachtgever vrijwaart INVICTUS voor aanspraken van derden terzake.

1.39. Bij softwarelicentieovereenkomsten draagt INVICTUS alleen een niet exclusief gebruiksrecht over aan Opdrachtgever. Alle andere (intellectuele en/of industriële eigendom-) rechten blijven berusten bij INVICTUS. Opdrachtgever mag het recht tot gebruik van de programmatuur alleen maar overdragen met schriftelijke toestemming van INVICTUS.

1.40. Opdrachtgever mag de door INVICTUS ter beschikking gestelde programmatuur niet kopiëren of (laten) wijzigen, tenzij op grond van een wettelijk recht. Opdrachtgever mag deze programmatuur gebruiken op één computersysteem en/of ten behoeve van één werkplek, tenzij een multi-user-licentie is overeengekomen. Bij multi-user-licenties mag Opdrachtgever de programmatuur laden in het overeengekomen aantal (computer)-systemen e/of gebruiken op het overeengekomen aantal werkplekken.

1.41. Als de standaardprogrammatuur wordt geleverd in verzegelde verpakking, zal Opdrachtgever het zegel niet verbreken, tenzij hij het geleverde en de bijgevoegde (licentie-)voorwaarden accepteert.

1.42. In door INVICTUS geleverde standaardprogrammatuur kunnen voorzieningen zijn aangebracht ter bescherming van de rechten van INVICTUS op deze programmatuur. Het is Opdrachtgever verboden deze voorzieningen te verwijderen.

1.43. INVICTUS zal Opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden terzake van schending van hun in Nederland geldende rechten op de door INVICTUS ter beschikking gestelde standaard programmatuur. Zonodig zal INVICTUS hiertoe zijn toeleverancier(s)/licentiegever(s) in vrijwaring kunnen oproepen.

Gebruik van door INVICTUS geleverde diensten

1.44. Opdrachtgever mag door het gebruik van een geleverde dienst waarbij Opdrachtgever gebruik maakt van programmatuur, apparatuur, gebouwen, netwerken of internet-verbindingen van INVICTUS geen rechten van INVICTUS of derden schenden, en geen schade aan (eigendommen van) INVICTUS of derden toebrengen. In het bijzonder zal Opdrachtgever: (a) de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen; (b) niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden, of anderszins handelen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde, of de (n)etiquette; (c) zich geen toegang verschaffen tot computersystemen, computernetwerken en/of gegevens waarvoor hij niet geautoriseerd is; en geen gegevens van derden veranderen, wissen, onbruikbaar maken of daar gegevens aan toevoegen; (d) geen schadelijke gegevens of software zoals computervirussen verspreiden; (e) niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor schade, waaronder verminderde functionaliteit, aan de eigendommen van INVICTUS of derden wordt toegebracht, dan wel dat daardoor anderen in het gebruik van enige door INVICTUS verleende dienst worden gehinderd.

1.45. Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere vorm van schade die door Opdrachtgever, zijn medewerkers en/of door apparatuur van Opdrachtgever wordt toegebracht aan INVICTUS door gebruik van een dienst. Daarom dient Opdrachtgever het risico afdoende te verzekeren gedurende tenminste de duur van de Overeenkomst. Op verzoek van INVICTUS zal Opdrachtgever hiervan bewijs leveren. De kosten van verzekering komen voor rekening van Opdrachtgever.

Opschorting

1.46. Als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt na daartoe te zijn gemaand of in gebreke te zijn gesteld, mag INVICTUS stoppen met de uitvoering van de Overeenkomst, tot Opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan.

1.47. Indien INVICTUS duidelijke redenen heeft om te vermoeden dat Opdrachtgever niet (meer) voldoende kredietwaardig is, kan INVICTUS de (verdere) uitvoering van met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten opschorten, tot Opdrachtgever voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft verstrekt. De opschorting begint zodra INVICTUS de Opdrachtgever daarover schriftelijk heeft geïnformeerd.

Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

1.48. Een partij hoeft een verplichting uit een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn niet na te komen, als dat niet mogelijk is door oorzaken die niet aan zijn schuld te wijten zijn en evenmin tot zijn risico behoren. Indien nakoming van de Overeenkomst als gevolg van de hiervoor bedoelde overmacht niet mogelijk is, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort voor maximaal een maand, waarna partijen in overleg treden over tussentijdse wijziging of beëindiging van de Overeenkomst.

1.49. Onder overmacht, als bedoeld in het vorige artikel vallen verhindering tot nakoming door stakingen van noodzakelijke medewerkers; en ook overmacht en/of wanprestatie van toeleveranciers van INVICTUS en eveneens verhindering van (tijdige) nakoming als gevolg van overheidsmaatregelen of aan INVICTUS dwingend opgelegde beperkingen. Ook het uitvallen van enige vorm van energielevering en/of van netwerkverbindingen door breuk of beschadiging van kabels, of anderszins uitval van elektriciteit, verbindingen of internet, brand, explosie, overstroming, veroorzaakt door externe gebeurtenissen of door tekortkomingen van derden, vallen onder overmacht.

Wanprestatie (toerekenbare tekortkoming)

1.50. Voor wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) is INVICTUS alleen aansprakelijk als INVICTUS ook na ingebrekestelling haar verplichting uit een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn niet binnen de daarbij gestelde redelijke termijn nakomt en Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt. 

Garantie algemeen

1.51. INVICTUS staat altijd in voor de deugdelijkheid van het geleverde. INVICTUS staat er echter niet voor in dat met het geleverde ook het door Opdrachtgever beoogde resultaat bereikt kan worden, voor zover dit verder gaat dan de bij Overeenkomst schriftelijk vastgelegde gegarandeerde eigenschappen.

Aansprakelijkheid

1.52. De aansprakelijkheid van INVICTUS is beperkt tot de gevallen en tot de omvang, waarin dit in deze voorwaarden uitdrukkelijk wordt aanvaard. INVICTUS aanvaardt aansprakelijkheid voor letselschade of soortgelijke schade veroorzaakt door producten die door INVICTUS zijn geproduceerd, waarbij het maximaal door INVICTUS te vergoeden bedrag nooit meer zal bedragen dan de dekking die wordt geboden door de door INVICTUS ter zake gesloten verzekering, of, als de schade niet door een verzekering van INVICTUS wordt gedekt, nooit meer dan 1.250.000,= euro. INVICTUS aanvaardt aansprakelijkheid tot de in artikel 1.52 vermelde maxima, in het geval dat Opdrachtgever aantoont dat het ontstaan van de schade direct en geheel te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van INVICTUS. INVICTUS aanvaardt aansprakelijkheid voor uitsluitend directe schade veroorzaakt door een aan INVICTUS toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, maar nooit meer dan tot de in artikel 1.52 genoemde maxima.

In alle andere gevallen

-waaronder schade door een onrechtmatige daad van (een medewerker van) INVICTUS

– is de aansprakelijkheid van INVICTUS voor door Opdrachtgever geleden schade uitgesloten, ongeacht de grond waarop een eventuele actie wordt aangespannen. De uitsluiting van alle aansprakelijkheid van INVICTUS geldt met name (maar niet alleen) ten aanzien van:

– Juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen die worden verstrekt voor de Overeenkomst tot stand komt.

– Schade wegens overschrijding van overeengekomen termijnen.

– Schades die (mede) het gevolg zijn van het tekort schieten van Opdrachtgever, waaronder begrepen het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie.

– Aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens derden.

– Aansprakelijkheid van INVICTUS voor fouten van ondergeschikten.

– Bedrijfsschade of andere indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder begrepen schade wegens bedrijfsstagnatie, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, of enige andere vorm van indirecte of gevolgschade.

– Iedere vorm van schade veroorzaakt door producten en/of programma’s die door INVICTUS, al dan niet langs elektronische weg en al dan niet voor demonstratie- of testdoeleinden, gratis ter beschikking zijn gesteld.

– Aansprakelijkheid van INVICTUS voor dood, letsel, of privé-zaakschade is uitgesloten indien Opdrachtgever het door INVICTUS geleverde gebruikt voor kritische toepassingen zonder INVICTUS hierop voorafgaand aan de levering te wijzen.

1.53. Aansprakelijkheid of schadevergoedingsplicht van INVICTUS, anders dan wegens Producten aansprakelijkheid, zal nooit meer bedragen dan de overeengekomen prijs (excl. BTW) voor de betreffende met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. Bij duurovereenkomsten zal het vast te stellen maximum bedrag nooit hoger zijn dan de prijs van de leveringen/werkzaamheden over de laatste twaalf maanden voor het ontstaan van de schade. In alle gevallen geldt voor INVICTUS een maximale aansprakelijkheid of schadevergoedingsplicht van cumulatief 500.000,= euro, onder aftrek van eventueel door INVICTUS gecrediteerde bedragen. Indien Opdrachtgever door INVICTUS aansprakelijk wordt gesteld, gelden ook de in dit artikel genoemde limieten.

INVICTUS is, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, niet gehouden tot vergoeding van schade als de schade niet zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 24 maanden na het ontstaan, schriftelijk aan INVICTUS is gemeld.

1.55. Opdrachtgever zal INVICTUS vrijwaren voor aanspraken van afnemers van Opdrachtgever en andere derden die in relatie staan met Opdrachtgever.

1.56. Opdrachtgever vrijwaart INVICTUS voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van INVICTUS, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden, die het gevolg is van handelen of nalatigheid van Opdrachtgever, of van een door Opdrachtgever ter beschikking gesteld, geleverd of gebruikt gebrekkig product.

1.57. Opdrachtgever vrijwaart INVICTUS voor aanspraken van personen van wie door INVICTUS voor Opdrachtgever persoonsgegevens worden vastgelegd, bewerkt, of bewaard in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden en/of waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is.

Beëindiging van Overeenkomsten

1.58. Overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, kunnen alleen per de laatste dag van een maand worden beëindigd door middel van een schriftelijke opzegging die tenminste een gehele kalendermaand van te voren moet zijn ontvangen.

1.59. Als voor een partij surseance van betaling of het faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken, of deze op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, dan wel als bekend wordt dat deze partij op korte termijn zal ophouden te bestaan, of om andere redenen vaststaat dat deze partij niet meer aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, mag de andere partij zonder voorafgaande ingebrekestelling de met de eerstgenoemde partij gesloten Overeenkomst(en) beëindigen door een schriftelijke mededeling, zonder verplicht te zijn om schade te vergoeden en zonder dat dit afbreuk doet aan de rechten die hij verder nog heeft.

1.60. Als een overmacht situatie langer dan negentig dagen voortduurt, mag elke partij de Overeenkomst schriftelijk ontbinden. Voor reeds geleverde prestaties wordt afgerekend, waarna partijen elkaar over en weer niets meer verschuldigd zijn.

1.61. Met betrekking tot reeds correct geleverde prestaties, heeft ontbinding van een Overeenkomst geen effect, tenzij Opdrachtgever aantoont dat hij het reeds geleverde niet zinvol kan gebruiken als gevolg van het niet leveren van de resterende prestaties.

1.62. In geval van tussentijdse beëindiging of ontbinding, blijven betalingsverplichtingen van Opdrachtgever, die vallen voor het tijdstip van de beëindiging, in stand.

Toepasselijk Recht en geschillen

1.63. Voor alle Overeenkomsten en relaties tussen INVICTUS en Opdrachtgever geldt altijd het Nederlandse recht.

1.64. Geschillen tussen INVICTUS en Opdrachtgever worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. Indien Opdrachtgever in het buitenland is gevestigd heeft INVICTUS echter het recht een geschil met Opdrachtgever voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter in dat land.

1.65. Het Weens Koopverdrag uit 1980 is nooit van toepassing.

1.66. Partijen kunnen overeenkomen dat een geschil, wordt onderworpen aan arbitrage volgens een op te maken acte, of dat daarover een bindend advies wordt gevraagd.